מי אנחנו

 
מוסדות העמותה

העמותה נוסדה בשנת 1988
מספר ברשם העמותות
580161784
עדכון תקנון העמותה דצמבר 2011 (מתבסס על תקנון היסוד המצורף)
שמות בעלי תפקידים עודכן ב מאי 2015 ובינואר 2017
ניהול:
העמותה מנוהלת ע"י מועצה המורכבת מיו"ר העמותה, , סגן/ית, גזבר/ית ומזכיר/ה
ועדות:
 • כנסים
 • ביקורת

יו"ר העמותה היא המייצגת את העמותה במגעים עם גורמי חוץ, במידה ואין באפשרותה לעשות זאת , תמלא מקומה הסגנית.
העמותה מנוהלת ע"י נציגים (ועד), נבחרי בתי החולים המייצגים בקולם את דעת האחיות בבתי החולים שלהם, לכל חדר ניתוח קול אחד בלבד במהלך הצבעות.
פעילות העמותה תפורסם במהלך הכנס השנתי (אסיפה כללית).
סיכומי פעילות ופרוטוקולים יפורסמו באתר העמותה

פעילות העמותה:
 • מפגש נציגים מתקיים אחת לשישה שבועות בתאריך קבוע  מראש ובמקום קבוע. כל פגישה תתועד בפרוטוקול שיופץ בין נציגי העמותה, אחיות אחראיות ובאתר העמותה.
 • הפצת הפרוטוקולים תעשה אך ורק בדואר אלקטרוני (הנמענים יהיו אחראים לספק כתובת מעודכנת, ולהודיע על כל שינוי למזכירת העמותה) ובאתר העמותה.
 • הכנס השנתי של העמותה מתקיים אחת לשנה בחודש ספטמבר נחשב כאסיפה הכללית של העמותה.
 • יום אחות חדר ניתוח האירופי נחגג בכל שנה במהלך חודש פברואר, בערב חגיגי.
 • יום עיון מקצועי המאורגן ע"י חברת J&J במשרדי החברה בשפיים.
 • יום עיון במסגרת MEDAX שבוע הרפואה בישראל
 • מפגש של 2 נציגי העמותה בEORNA פעמיים בשנה.
 • פורום אחיות אחראיות, סגניות ומדריכים קליניים
 • השתתפות בועדות מקצועיות של משה"ב ומנהל הסיעוד.
 • עיתון עמותה פעמיים בשנה
 • סיוע לאחיות המרצות בכנסים בינלאומיים.
 • סיבסוד השתתפות אחיות בכנס השנתי ובערב החברתי.
 • חלוקת מלגות

בחירות
 • מועצת העמותה (יו"ר, סגנים, גזבר ומזכירה) יבחרו אחת לארבע שנים מבין נציגי בתי החולים המשמשים כוועד העמותה.
 • הבוחרים - נציגי בתי החולים הפעילים - הוועד (חברי עמותה בלבד).
 • לכל בית חולים –קול אחד.
 • מועמדים (חברי עמותה בלבד- שלמו דמי חבר לפחות שנתיים ברציפות ), פעילים בפורום הנציגים לפחות שנה אחת,  יציגו את מועמדותם ששה חודשים לפני הבחירות.
 • בעלי תפקידים יכולים להיבחר לתקופות פעילות נוספות.

שימוש בלוגו של העמותה
 • ייעוץ לחברות, השתתפות בוועדות שונות וכו' יינתנו אך ורק לאחר שיבחנו במועצת העמותה.

בעלי תפקידים
עמותת אחיות ואחים של חדרי ניתוח בישראל

יו"ר העמותה - אינה שטרקמן

ס /יו"ר העמותה - ליאת אלבוגן

מזכירה -  מירב שניידר

גזבר- תומר כהן

 
  מידע כללי
 
חברות בעמותה
 • כחברי העמותה יתקבלו אחיות /ים העובדים בחדרי ניתוח ובמערך הפרי-אופרטיבי.
 • חברות מותנית בתשלום דמי חבר. 
 • דמי החבר משולמים ע"י בתי החולים במרוכז, עבור כל האחיות אשר חתמו על יפויי כוח בלתי חוזר זאת  על פי הנחיות החשב הכללי, הסכום לתשלום נקבע בכל שנה, ע"י נציבות שירות המדינה.
 • אחיות בתי החולים הפרטיים משלמות באופן עצמאי או באמצעות ביה"ח סך של 100 ש"ח לשנה לכל אחות.
 
אמצעי מימון וניהול כספים:

א. העמותה תגייס אמצעי מימון לפעולותיה מהמקורות הבאים:
1. תשלום דמי חברות (ע"י בתי החולים) העמותה מוכרת ע"י נציבות שרות המדינה כעמותה שנייה לשם החזר דמי רישום לחברות
2. תרומות, מענקים
3. תמיכת מוסדות ממשלתיים  וחברות תעשיה.
4. הכנסות מהכינוס וימי העיון

ב. הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרותיה.
 • שום חלק מהכנסות העמותה, לא יחולק ולא יועבר במישרין או בעקיפין לחברי העמותה או לאחרים, פרט לכיסוי הוצאות הקשורות בניהול /תפעול או ייצוג העמותה.
 •  חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חברי העמותה – אסורה.

ג. ניהול ההכנסות
 • כל כספי העמותה ירוכזו בחשבון בנק.
 • ניהול החשבון יהיה בידי גזבר העמותה.
 • נוסף לגזבר יהיה לפחות מורשה חתימה אחד נוסף.
 • כל הוצאת כספים מחשבון העמותה תעשה  באישור היו"ר ובפוף להחלטות  הועד.
 • דווח חודשי של מצב החשבון יימסר בכל פגישה של מועצת העמותה ע"י  הגזבר.
 • חשבון הבנק ייבדק פעם בשנה ע"י רואה חשבון, ותוצאות הבדיקה ימסרו לחברי המועצה. 
 

 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק